REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej [NAZWA STRONY]. 1.2 Właścicielem strony i administratorem jest [NAZWA FIRMY], z siedzibą w [ADRES], zarejestrowana pod numerem [NUMER REJESTRU].

2. Zasady korzystania 2.1 Użytkownik korzystając ze strony zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu. 2.2 Zakazane jest korzystanie ze strony w sposób zakłócający jej działanie oraz podejmowanie działań mogących narazić [NAZWA FIRMY] na szkodę.

3. Odpowiedzialność 3.1 [NAZWA FIRMY] dokłada wszelkich starań, aby zawarte na stronie informacje były dokładne i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy braki. 3.2 [NAZWA FIRMY] nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z korzystania ze strony oraz zawartych na niej informacji.

4. Prawa autorskie 4.1 Wszelkie treści zamieszczone na stronie są własnością [NAZWA FIRMY] lub zostały użyte za zgodą właściciela i są chronione prawem autorskim. 4.2 Kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja lub wykorzystanie tych treści w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody [NAZWA FIRMY] jest zabronione.

5. Ochrona danych osobowych 5.1 [NAZWA FIRMY] przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w polityce prywatności.

6. Zmiany w regulaminie 6.1 [NAZWA FIRMY] zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Użytkownicy zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem strony internetowej.

7. Postanowienia końcowe 7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 7.2 Ewentualne spory wynikłe na tle korzystania ze strony będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby [NAZWA FIRMY].